Beneficiar

Directia Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova

Directia Generală de Asistență Socială și Protectia Copilului Prahova este instituția publică cu personalitate juridică, înființată în subordinea Consiliului Judetean Prahova, care asigură la nivel judetean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Structura organizatorică a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului cuprinde servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi ale persoanelor adulte, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directorului executiv adjunct care coordonează activitatea în domeniul economic şi administrativ, servicii/birouri/compartimente aflate în subordinea directă a directorului executiv, unităţi de asistenţă socială care au ca obiect de activitate asigurarea protecţiei în regim rezidenţial a copilului aflat în dificultate şi a persoanelor adulte încadrate în grad de handicap, precum şi servicii alternative de protecţie.

Direcția Generală

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcția Generală îndeplinește următoarele funcții:

   a) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de asistenta sociala, a planului de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea marginalizarii sociale, precum si a programelor de actiune antisaracie, pe care le supune spre aprobare consiliului judetean;

   b) de coordonare a activitatilor de asistenta sociala si protectie a copilului la nivelul judetului;

   c) de administrare a fondurilor pe care le are la dispozitie;

   d) de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor si institutiilor care au responsabilitati in domeniul asistentei sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială, precum și cu reprezentanții societății civile care desfășoară activități în domeniu;

   e) de executie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale și financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acțiunile antisărăcie, prevenirea și combaterea marginalizării sociale, precum și pentru soluționarea urgențelor sociale individuale și colective la nivelul județului;

   f) de reprezentare a Consiliului Judetean Prahova, pe plan intern și extern, în domeniul asistenței sociale și protecției copilului.

Finanțare

Cheltuielile necesare pentru susținerea activităților desfășurate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului se finanțează din următoarele surse:

   1. bugetul judetului Prahova;

   2. bugetul de stat;

   3. donații, sponsorizări și alte forme private de contribuții bănești sau în natură, permise de lege;

   4. programe de interes national, din fonduri alocate de la bugetul de stat cu această destinație, din fonduri externe rambursabile și nerambursabile, precum ș din alte surse, în condițiile legii.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Skip to content